วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Thailand fruit Sisaket Issan, by Jan Luthman

ศรีสะเกษ-ปรับลดราคาน้ำมัน ไม่กระทบส่งออก ไทย กัมพูชา | oil export in sisaket

ศรีสะเกษ-ปรับลดราคาน้ำมัน ไม่กระทบส่งออก ไทย กัมพูชา นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค รวมไปถึงอุปกรณ์ก่อสร้างและน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยยอดการส่งออก เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ที่ผ่านมา มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้น


งานประเพณีฟาดโหวดประจำปี 2557 อ.ราษีไศล | isan instrumental competiton

เปิดการแข่งขันการฟาดโหวดในงานประเพณีฟาดโหวดประจำปี 2557 โดยอบต.หนองหมี สภาวัฒนธรรมตำบลหนองหมีและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านที่บริเวณทุ่งนาบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ต.หนองหมี อ.ราษีไศล


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รอบหนังศรีสะเกษ ซุ่นเฮง : ตุ๊กแกรักแป้งมาก , นินจาเต่า (28-3 ก.ย.57) #movie #sisaket

รอบหนังศรีสะเกษ ซุ่นเฮง : ตุ๊กแกรักแป้งมาก , นินจาเต่า (28-3 ก.ย.57) #movie #sisaket

อำเภอปรางค์กู่ เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในมิติศาสนา | Reconciliation reconciliation in religious dimension.

อำเภอปรางค์กู่ ได้คัดเลือกให้บ้านกู่ หมู่ ๑ และวัดบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านนำร่อง เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในมิติศาสนา โดยร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ :ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมให้โครงการเกิดผลสำเร็จดังต่อไปนี้..รายงานระยะที่ ๑

๑. การประชุมคณะกรรมการตำบล(กต.)กู่ รับทราบนโยบาย เร่งด่วน
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาศีล ๕ ระดับตำบล
๓. การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านกู่หมู่ ๑
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๕.การรับสมัครครัวเรือนและสมาชิก ในครัวเรือนรักษาศีล ๕
๖.การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่
และประชาชนทุกครัวเรือนรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด
๗. การจัดกรรมฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ ถวายภัตตาหารเพล
๘.การจัดทำป้ายครอบครัวรักษาศีล ๕ และคติธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครัวเรือน
๙.ขอความร่วมมือร้านค้างดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ