วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์

วันที่19มี.ค.60เวลา11.00น.ญาติพี่น้องได้นำศพของนายภิญญ์รพี บิลลา มาที่หน้า สภ.กันทรลักษ์ เพื่อให้นายเอกรินทร์ หงษ์ชื่น กราบขอขมา นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำอำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ไชยกุสิ นำกำลังสมาชิก อส.ไปร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเร่งด่วน ประกอบด้วยช่างเชื่อม ช่างเครื่องยนต์ ช่างติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอล คอมพิวเตอร์และบัญชีธุรกิจ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คนณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

สรุปข่าวรอบวัน 16 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน
ในส่วนของสนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และกรมการข้าว รับผิดชอบ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น” ซึ่งต่อจากนี้จะได้ร่วมมือกันขับคลื่อนการให้บริการข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป

2.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรรณภา หาคำ นวส.ชำนาญการ นางจิตตาภัทร์ คำหล้า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช และนายอำนาจ นครไชย์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยให้บริการแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช แก่เกษตรกร จำนวน ๒๘๐ ราย

3.นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย มอบหมายให้ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยณรงค์ ศรีลาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดการอบรมเกษตรกร เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อน ศพก. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) อำเภอยางชุมน้อย หมู่5 บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

4.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนิกร ลาภเจือจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศิวิไล โมงขุนทด นวส.ชำนาญการ นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ด้านการเกษตร บริการน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 150 คน ณ วัดบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางชัชชญา จันทะกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเษตร และนายมนัส ทองชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 และในการนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ อกมระดับอำเภอเพื่อให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560 อีกด้วย

6.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 2560 กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นายสุพัฒชัย นาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
*
*^***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นวส.ชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านฝาง และบ้านดู่ ตำบลปะอาว จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมนี้ได้มอบไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม