วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

ราษีไศล


     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามแนวทางราชการสะดวก (GECC) “อำเภอวิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DOPA Channel เพื่อชี้แจงสำนักทะเบียนอำเภอกลุ่มเป้าหมายรวม 65 แห่ง และศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 รวม 152 แห่ง ในการขับเคลื่อนโครงการฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมู่บ้านศีล 5

ศรีสะเกษ  เปิดเวที่แบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง

วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.ที่วัดดงก้าวกัลยาราม  บ้านคลีกลี้ง  ตำบลคลีกลี้ง  อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  นายตรีเพชร  หารชัย  ครูของแผ่นดิน  ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
          นายสุวิทย์ สมบัติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ได้กล่าวเปิดเวทีว่า โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง นอกจากจะเป็นโครงกาสืบทอดพรพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยไดจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าทุกวันพระ ถ้าวันพระใดตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อยมาจัดในวันศุกร์ ได้แบ่งนักเรียนออกมารับผิดชอบเป็นสายชั้น ถ้าอยากให้พระคุณเจ้าให้คุณธรรมเรื่องใดก็จะประสานกับพระคุณเจ้าให้สัมโมทนียกถาในเรื่องนั้นๆ 
          นายเสถียร. พันธ์งาม ผอ.โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กล่าวว่า เมื่อสมัยที่พวกเราเรียนครู  ป.กศ. พ่อครูแม่ครูจะบอกเราว่าหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเจริญงอกงาม  ดังนั้นโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียงจึงเป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนบูรณาการให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม 
          นายสัมพันธ์. ไทยสรวง ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธร ได้กล่าวว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ศก.๑ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำให้ตนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล OBEC Award ระดับชาติ เพราะนอกจากได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยแล้วยังได้ส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าไม้ไผ่ ได้จำหน่าย ในราคาใบละ ๔๐ บาท ปัจจุบันราคาใบละ ๘๐ บาท และยังมีโอกาสนำผลงานไปจัดนิทรรศการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสองท่านและ รองเลขาฯสพฐ. รวมสามครั้งด้วยกัน 
        จากพลัง “บวร” ที่เราขับเคลื่อนมาจึงทำให้พระคุณเจ้านำชุมชนทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อนำเงินมาจ้างครูได้ครบชั้น เมื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่จบ ป.๖ นักเรียนสามารถสอบเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทุกคน ผลการสอบโอเน็ตได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมก็นำโครงการมาขับเคลื่อนต่อ ข้าวสารอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรพระคุณเจ้าก็มอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนก็นำไปสนับสนุนโครงการสานฝันสร้างนักกีฬาตะกร้อมุ่งสู่ทีมชาติ 
         พระอาจารย์จรัญ อนงฺคาโน ได้กล่าวสัมโมทนียกถาความว่าง ขออนุโมทนากับครูอาจารย์ทุกท่านที่สละความสุขส่วนตนในวันหยุดมาร่วมแบ่งปันแระสบการณ์ในวันนี้ ครูคือแม่แบบของสังคม ถ้าแม่แบบดี ผลผลิตที่ออกมาก็ย่อมดี เปรียบเหมือนพิมพ์หล่อพระ ถ้าแบบพิมพ์ดี พระปฎิมาก็ออกมาสวยเช่นกัน โครงการทุกโครงการดีทั้งหมด แต่ทั้งนี้อยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะนำสู่การปฏิบัติเช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ ชื่อโครงการดีมาก  แต่บางแห่งเมาทั้งนักกีฬา กรรมการ และผู้ชม ชนะหรือแพ้ก็เมาต่ออีก ส่วนพระอาจารย์จรัญก็มีโครงการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการวัยใสใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน โครงการพุทธบุตรโครงการกองทุนเพื่อนักเรียนทำความดี เป็นต้น
          นายสุพิชย์ แดงบุญเรือง ครูของแผ่นดินกล่าวว่า การแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากวัดดงก้าวกัลยารามที่ให้สถานที่และอาหาร จึงขออนุโมทนาาธุกับเจ้าภาพจากทุกภาคส่วน

ข้อต่างในข้อเหมืนของโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
-ครูนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล  ๕ ทุกคน
-โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ”บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน(เพื่อนเคารพเพื่อน,น้องเคารพพี่และศิษย์เคารพครู)
-โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนเห็นสมควร
-นำภัตตาหารไปถวายเพลอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
-ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง
-น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทันศ์ที่ว่าสวนครัว,รั้วกินได้,กล้วยหนึ่งหน่อ,ไผ่หนึ่งก่อ,มะละกอหนึ่งต้น  เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองศรีสะเกษทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง


🔊🔊🔊🔊
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข
โดย ทีมรักษาความสะอาด ร่วมกับผู้แทนตลาด ร่วมด้วยช่วยกัน
ล้างทำความสะอาดโต้รุ่ง  เพื่อสุขภาวะ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้
บริโภค  " ช่วยกันป้องกัน COVID-19  "🌹🌹🌹

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานการเดินทางของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 1 มกราคม 63 เวลา 9:00 น

สถานการณ์การเดินทางของประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ณ เวลา 9.00 น.เริ่มมีประชาชนมาขึ้นรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อเดินทางกลับไปทำงานที่กทม.และปริมณฑล หลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานกับบริษัท ขนส่ง จำกัดให้จัดรถเสริมเพิ่ม เพื่อรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 1-5 มกราคม 2563 มีการวางแผนการเดินทาง จองตั๋วล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

รอบหนัง MVP ศรีสะเกษวันที่ 1 มกราคม 2563 #sisaketToday

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กันทรลักษ์ , #sisaketToday

29 ธค.62 (เช้า) มยุรี ศรีวิพัฒน์  ทปษ.งานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.เสมา2 (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และผู้ชำนาญการ สส.ปาร์ตี้ลิส ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่ ได้ตั้งหน่วยบริการดูแลยานพาหนะสำหรับคนเดินทางในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่ปั๊มน้ำมันปตท.บ้านกระบี่ อำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบผลไม้และปฏิทินพร้อมทั้งอาสาจะดูแลอาหารกลางวันตลอดจนถึงวันที่2 มค.63 ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาและอาจารย์ที่มีจิตใจเสียสละในช่วงเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนเหมือนคนอื่นๆ แต่น้องๆ เหล่านี้มีจิตอาสามารับใช้ดูแลยานพาหนะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาอย่างเต็มใจจ้า

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563
***********

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นางสาวจารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ ไหว้พระพุทธรูปประจำศูนย์ พระประชาบดี ศาลตายาย และเปลี่ยนผ้าแพร 7 สี   
      เวลา 10.00 น. ได้ดำเนิน“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการรักษาศีลห้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และการตั้งจิตตั้งหมั่นในการบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล ภาวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานแต่งงาน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 11.39 น. 

    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานฉลองพิธีหมั้นระหว่าง นายขวัญชัย อรุณยะเดช(ช้าง) บุตรชาย นายยงค์ศักดิ์ นางอำพรรณ อรุณยะเดช  และ นางสาวสุพัตรา พัวไพศาล(ปู) บุตรีนายสุรพจน์ นางศิริพร พัวไพศาล พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ครอบครัวคู่หมั้นทั้งสองได้บริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่หน่วยงานราชการและองค์กรการกุศลต่างๆ
    โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติทั้งจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานเป็นจำนวนมาก
     ณ หอประชุมดุสิตฮอลล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ราษีไศล

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ...