วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการค่ายเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 20 กันยายน 2555, 20:39

      นายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำโครงการค่ายเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ 21-22 กันยายน 2555 และวันที่ 28-29 กันยายน 2555  (2 รุ่น ) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกับครอบครัว จำนวน 240 คน ได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนร่วมกัน รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความรักสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในครอบครัวต่อไป

      พิธีเปิดโครงการ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555  เวลา 09.30 น ณ วังชมภูรีสอร์ท อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
      

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภันฑ์ OTOP ไทยเข้มแข็งจังหวัดศรีสะเกษ


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 19 กันยายน 2555, 23:08

      นายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภันฑ์ OTOP ไทยเข้มแข็งจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ที่ได้รับการคัดสรร ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 100 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการที่จะบริหารจัดการและทำการตลาดของศูนย์โอทอประดับจังหวัด  เป็นการส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภันฑ์โอทอปต่อไป
      พิธีเปิดโครงการฯ  วันพฤหัสบดี ที่ 20  กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

อบจ.ศรีสะเกษ จัด โครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัด โครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรในพื้นที่

วันที่ 14 กันยายน  2555 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (โอทอป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดงานโครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน  โดยการจัดงานดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ  ผู้แทนสถานศึกษา 8 แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน 6 ตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มเครื่อข่ายลุ่มน้ำห้วยสำราญร่วมกันจัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ลืมบทบาทหน้าที่ของตนอง  ในเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผลประโยชน์  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่จะต้องดูแลบริหารการจัดการในทุกมิติในท้องถิ่น  โดยเฉพาะสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้ผู้นำ  นำความรู้ไปดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ำ  ป่าไม้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  200 คน  ในระหว่าวันที่ 14 – 16 กันยายน 2555

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วม "แข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์"

ขอเชิญร่วม “แข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์”
โดย : สารวัตรโต้ง สภ.อุทุมพรพิสัย : 1 กันยายน 2555 

สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ร่วมกับ
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ขอเชิญร่วมแข่งขัน“แข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตู ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์” 
ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท (รับเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภออุทุมพรพิสัย) 
ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ลานกีฬาหน้าสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 รับจำนวนจำกัด 
ทั้งนี้ไม่มีค่าสมัครและค่าประกันทีม

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com