วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ <pr_sk@hotmail.com>
วันที่: 28 กรกฎาคม 2554, 13:48

              ด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฏหมายไทย  ศาลจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กูปรี อันตราย แจกทุนเรียนโท Sport Management (PR) for sisaket fc


จาก: WANTED MAGAZINE <wanted_mag@hotmail.com>
วันที่: 25 กรกฎาคม 2554, 12:44

 
มอบทุกโอกาส แห่งการเรียนรู้ และสร้างบุคลากรด้านกีฬา
ทุนเรียนโท Sport Manangement

โอกาส + ทำงาน + รับใช้บ้านเกิด
 
สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี มอบทุนเรียนต่อ ปริญญาโท
ด้าน Sport Mangament ในประเทศ
 
        สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี มอบทุน เรียนต่อปริญญาโทหลักสูตร M.B.A (Sports Management)
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิชาโดยบูรณาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการกีฬาเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ผู้
ที่มีความรู้ในระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการการกีฬาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ


ด้านธุรกิจการกีฬาให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และภาคภูมิใจต่อไป

        ทั้งนี้การสร้างรายได้จากกีฬาจนกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกิด

จากการ "วางโมเดล" เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในจังหวัด
ไม่ว่าจะการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอาชีพ  กองเชียร์ ฯลฯ นั่นคือ การแปลงกีฬาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่

กี่คน ให้กลายเป็น "กีฬามหาชน" ที่คนครึ่งค่อนประเทศ "อินน์" ไปกับเกม ! ก่อนจะต่อยอดไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก

มากมาย กลายเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในที่สุด โดยเริ่มต้นสร้างแนวร่วมมหาชนจากเกมในระดับท้องถิ่น ก่อนจะ

ขยับมาสู่เกมระดับประเทศ ในลักษณะของการตามเชียร์ทีมในดวงใจ   

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทักษะและความชำนาญด้านบริหารจัดการการกีฬาเพื่อรับใช้
....สังคมและพัฒนาประเทศ

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใน สาขาวิชาการจัดการการกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
....ด้านธุรกิจการกีฬา
3. เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาอื่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
....มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย

- ชาย/หญิง ที่มีภูิมิลำเนาในจังหวัดศรีสะเกษ

- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ระดับเีกียรตินิยม อันดับ 1,2,3

- มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่สมัคร

  

เงื่อนไขการรับทุน

- ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ต่อ สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทยเอฟซี โดยดาวน์โหลด

หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ www.sisaketfc.com หรือสำนักงาน สโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี

- ผู้ขอรับทุนต้องทำแผนการจัดการ (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งเป้าหมายที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเพื่อพิจารณาต่อคณะ

กรรมการ

-  การขอรับทุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายการที่ได้ทุนจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว

-  ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับคณะกรรมการ  ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดภายใน30  วัน  นับแต่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ

- ผู้ได้รับทุนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือลูกจ้างของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตการรับทุน และการศึกษาต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดเป็นหนังสือ

- ผู้รับทุนจะต้องกลับมาเข้ารับการทำงาน กับทางสโมสรหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสโมสรให้มากที่สุด

 

การยื่นขอรับทุน

การขอรับทุนการศึกษา  ให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี  โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ใช้กระดาษธรรมดาปริ้นส์สี)
 2. สูติบัตร / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองผลการศึกษา
 5. หนังสือรับรองการทำงาน

 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทยเอฟซี โทร.045-643-888 หรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ www.sisaketfc.comวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สานใจ สานพลัง สร้างท้องถิ่นที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>


Clinic   Center   โครงการ  “สานใจ  สานพลัง  สร้างท้องถิ่นที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น”   ในพุธ ที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐  น.     เป็นต้นไป       ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ  บ้านโนนสูง   ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

               กิจกรรมประกอบด้วย      การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้     บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ด้านเศรษฐกิจ   การฝึกอาชีพ ให้บริการตัดผม   โดยอี๊ด  สเปเชียล   ช่างผมระดับแชมป์โลก   บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร    บริการซ่อมมือถือ    สาธิตการผลิตไบโอ     ดีเซล    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การแสดงดนตรี   และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

               ในการนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิด  ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ บ้านโนนสูง  ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ    โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิด


movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com