วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตลาดนัดชุมชนคนตีเหล็ก

ชุมชนคนตีเหล็กบ้านโนนแย้โนนหล่อ
แหล่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม
และตลาดนัดชุมชนคนตีเหล็ก
เสาร์ที่ ๒,๔ ของทุกเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
**
วันนี้ ( 9​ ส.ค. 61) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นายธวัช
สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ. เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ สร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา 2. เมษายน. 2561. โดยมี นางประเทือง​ สุพรรณฝ่าย​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ​นางกัญญ์ฐณัฐฐา​ ไตรสรณกุล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ. นายประสิทธิ์​ บัวแย้ม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางสุวคนธ์ บัวทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางวันเพ็ญ เต็มใจกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธี โดยนายสิทธิพร​ ณ​ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
1. พิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางยุพิน​ แก้วรอด ณ บ้านเลขที่ 289. หมู่ที่ 7. ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000. บาท. พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และที่นอนปิคนิค
2. พิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางนภาพร​ หลักบุญ ณ บ้านเลขที่ 28. ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000. บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และที่นอนปิคนิค

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...