วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
31 มีนาคม 2559
...................
1.นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
....................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน
3.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านซ่ง ต.กุง
..................
4.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุม จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง สุขภาพดี มีสุข และมีการตรวจเลือดเพื่อปริมาณสารพิษในร่างกาน ณ ศพก.ต.โนนคูณ
...................
5.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.หนองแก้ว เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
...................
6.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.บุสูง อ.วังหิน เรื่องบัญชีชี้ทางรวย
7.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย บ้านซ่ง  ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด หลักสูตร การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
...................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 (ครั้งที่2) ณ ศพก.ตำบลตูม เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
.................
9.สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่4 ครั้งที่2  ภาคเช้า หลักสูตร การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา ภาคบ่าย หลักสูตร การทำฮอร์โมนไข่  น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ณ ศพก.ต.โคกจาน
.....................
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ตาโกน เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
11.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่าย ต.กุดเสลา เรื่อง การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การขยายพันธุ์พืช การผสมดินปลูกมะนาวในกระถาง การเลี้ยงกุ้งฝอย การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุก
...................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ หลักสูตร การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง การเพาะเห็ดในตะกร้า
.......................
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.โดด เรื่อง การทำกระถางจากยางรถยนต์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
.....................
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่ายละลม อ.ภูสิงห์ เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
......................
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ผักไหม เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเพาะเห็ดโคนน้อย
.....................
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย ณ ศพก.ต.สุขสวัสดิ์
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่ายบ้านหนองหินเหนือ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้             สารชีวภัณฑ์
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ณ ศพก.ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง การผลิตยูเรียน้ำและการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
....................
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.คำเนียม เรื่องการฝึกปฏิบัติขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
..................
20.สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ศรีแก้ว เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำน้ำมัลเบอร์รี่
......................
21. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ และนายธนดล วงษ์ขันธ์ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จากนายธวัช
สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร้านทองเปิดใหม่ศรีสะเกษ #sisaket


สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 30 มีนาคม 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
30 มีนาคม 2559
..................
1.สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
...................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์จัดเวทีชุมชน ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2559 ณ  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสำโรง ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  40 ราย
...................
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ต.ดองกำเม็ด เรื่อง ระบบสวนครัวน้ำหยด และสิทธิประโยชน์ของที่ดิน สปก.
...................
4.สำนักงานเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศพก.ตำบลโดด เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
........................
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.(เครือข่าย) บ้านธาตุทอง ม.8 ต.ละลม อ. ภูสิงห์ เรื่อง ชาวนามืออาชีพและการแปรรูปข้าว
...................
6.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศพก.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ หลักสูตร สุขภาพดีมีสุข
....................
7.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4  ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดทำบัญชี ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย
..................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย บ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ เรื่อง การทำมันหมักยีสต์วัตถุดิบอาหารสัตว์ การปลูกกล้วย มะละกอและการขยายพันธุ์
.....................
9.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.ต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
.................
11.สำนักงานอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ เรื่อง พืชไร่หลังนา/การผลิตพืชไร่หลังนาสู้ภัยแล้ง และการเพาะเห็ด
.......................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก. ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
.....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น โดย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ. ครั้งที่ 3/2559 ณ. ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น โดย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ. ครั้งที่ 3/2559 ณ. ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
29 มีนาคม 2559
................
1.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศพก.ตำบลโนนคูณ
..................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ตำบลดองกำเม็ด เรื่องเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและเห็ดฟางกองเตี้ย
......................
3.สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง-อ้อย ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตามโครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย) ครั้งที่ 1 ณ ศดปช. ม.15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณโดยทีมวิทยากรสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ
.....................
4.สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ดำเนินการอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลโดด เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
...................
5.สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2  ภาคเช้าวิชา สาธิตการเพาะเชื้อเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย เรื่องการเลี้ยงกบ ในบ่อซีเมนต์ ณ ศพก.ตำบลโคกจาน
....................
6.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กกล.รส.จว.ศก นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย และนายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกอบต.ปะอาว ตรวจติดตามความคืบหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตกร ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 กิจกรรม ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ วัดบ้านห่อง ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย
.................
7.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่ายบ้านซ่ง  ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด หลักสูตร การผลิตเห็ดนางฟ้า
...................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่ายบ้านตูมบูรพา ตำบลตูม เรื่อง การทำเตาประหยัดพลังงาน และการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา
.......................
9.สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลศรีแก้ว  เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
......................
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.
ต.คำเนียม เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ ฝึกปฏิบัติทำฟางปรุงแต่ง และการทำหญ้าหมัก
....................
11.สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ฐานเรีนนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
.....................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง สุขภาพดีมีสุข  ณ ศพก.ต.สุขสวัสดิ์
..................
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ หลักสูตร การทำใส้กรอกหมู
..................
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.รุ่งระวี เรื่อง การเลี้ยงปลา การฝึกปฏิบัติทำอาหารปลา
.....................
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย       บ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักการออกกำลังและแพทย์ทางเลือก
.....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


ศึกโตโยต้า ไทยลีก 2016 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 "กูปรีอันตราย" ศรีสะเกษ เอฟซี บุกไปเยือน โอสถสภา เอ็ม-150 สมุทรปราการ แข่งขันเวลา 18.00 น. ณ เอ็ม พาวเวอร์ สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสด ช่อง ทรู สปอร์ต6


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

วัดบ้านปะอาวตำบลปะอาว ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก #sisaket

วัดบ้านปะอาวตำบลปะอาว ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก  #sisaket

วันที่  28  มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กกล.รส.จว.ศก นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกอบต.ปะอาว ตรวจติดตามความคืบหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตกรในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 กิจกรรม ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณ วัดบ้านปะอาวตำบลปะอาว


ศรีสะเกษเอฟซีแข่งกับโอสถสภา 30 มีนาคม 2559 #sisaket #sisaketfc


ประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (one map) จังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 2/2559จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (one map) จังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

คอยกันอยู่ใช่ไหม ถนนใหม่ ม.ราชภัฏ - ถ.อุบล #sisaketรางวัลคนดีศรีสะเกษ

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิตติรังษีเมตตาประธานรางวัลคนดีศรีสะเกษ.ปี๕๘.ผลงาน..รณรงค์ตำบลปลอดยาฆ่าหญ้า.ที่ลานถนนคนเดิน ศรีสะเกษ แก่นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่


วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

กันทรารมย์เตรียมความพร้อมเก็บน้ำเพิ่มมากกว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการเเก้มลิง กำหนดเสร็จประมาณพฤษภาคม 2559นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ลงพื้นที่เขื่อนหัวนา  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ตรวจงานการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและโครงการเเก้มลิง ให้เเล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559. นี้ เพื่อให้ทันการเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ ซึ่งภายหลังการก่อสร้างเสร็จในปีนี้แล้ว. จังหวัดศรีสะเกษ จะมีภาชนะเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 11.50 ล้าน ลบ.ม.   และ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้กับราษฎร ได้อีก 26,500ไร่ ตลอดจนได้ตรวจสภาพเเม่น้ำมูลและระบบบานระบายทั้ง 14 ช่องบาน(แบบRadail.  Gate). ของเขื่อนหัวนา เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

Line @sisakettoday

ศรีสะเกษทูเดย์มี line แล้วนะแอดเป็นเพื่อนได้ที่http://line.me/ti/p/%40sisakettoday

Advice จัดโปรโมชั่น 18-19 มีนาคมนี้

365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 365 วันศรีสะเกษพัฒนา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

    วันที่ 14 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน” ตามโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามโครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายพิเศษและมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      1. บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลปะอาว
     2.บ้านซุงงู หมู่ที่ 7 ตำบลปะอาว
    โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com