วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยางชุมน้อย ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด

8 ส.ค. 57 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุม การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ในห้วง 3 เดือน (กรกฏาคม -กันยายน) ตามนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะรักษาความสงบและมั่นคงแห่งชาติ (คสช.)ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองโดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร อาทิ การฝึกอาชีพ  การให้การศึกษาและหางานให้ทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัด ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 250 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ราษีไศล

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ...