วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
31 มีนาคม 2559
...................
1.นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
....................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน
3.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านซ่ง ต.กุง
..................
4.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุม จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง สุขภาพดี มีสุข และมีการตรวจเลือดเพื่อปริมาณสารพิษในร่างกาน ณ ศพก.ต.โนนคูณ
...................
5.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.หนองแก้ว เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
...................
6.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.บุสูง อ.วังหิน เรื่องบัญชีชี้ทางรวย
7.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย บ้านซ่ง  ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด หลักสูตร การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
...................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 (ครั้งที่2) ณ ศพก.ตำบลตูม เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
.................
9.สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่4 ครั้งที่2  ภาคเช้า หลักสูตร การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา ภาคบ่าย หลักสูตร การทำฮอร์โมนไข่  น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ณ ศพก.ต.โคกจาน
.....................
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ตาโกน เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
11.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่าย ต.กุดเสลา เรื่อง การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การขยายพันธุ์พืช การผสมดินปลูกมะนาวในกระถาง การเลี้ยงกุ้งฝอย การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุก
...................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ หลักสูตร การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง การเพาะเห็ดในตะกร้า
.......................
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.โดด เรื่อง การทำกระถางจากยางรถยนต์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
.....................
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่ายละลม อ.ภูสิงห์ เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
......................
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ผักไหม เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และการเพาะเห็ดโคนน้อย
.....................
16. สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย ณ ศพก.ต.สุขสวัสดิ์
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่ายบ้านหนองหินเหนือ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้             สารชีวภัณฑ์
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ณ ศพก.ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง การผลิตยูเรียน้ำและการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
....................
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.คำเนียม เรื่องการฝึกปฏิบัติขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
..................
20.สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ศรีแก้ว เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำน้ำมัลเบอร์รี่
......................
21. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ และนายธนดล วงษ์ขันธ์ เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จากนายธวัช
สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com