วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวัน 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
20 ธันวาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


1.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางฉันทนา ทองพันชั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิรภพ มาเหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อบรมเกษตรกรกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพพืชสู่มาตรฐานสินค้าอินทรีย์และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2560 และสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องพลิกกลับกอง "วิศวกรรมแม่โจ้ 1" ณ ศาลาวัดบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรการเข้าร่วม 40 ราย

2.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุนันทา แขมคำ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ผ้าป่า อกม. อำเภอเมืองจันทร์ ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอเมืองจันทร์ ต่อมา เวลา 13.30 น. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/6 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจันทร์ ชั้น 2 เกษตรกรจำนวน 71 ราย

3.วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเชิด สายหล้า เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายสมชาย อัครจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นัดหมายเกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย อำนวยความสะดวก จัดหาสถานที่ และร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งไชย วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
.........................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 11-17 เมย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com