วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปข่าวรอบวัน 16 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน
ในส่วนของสนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และกรมการข้าว รับผิดชอบ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น” ซึ่งต่อจากนี้จะได้ร่วมมือกันขับคลื่อนการให้บริการข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป

2.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรรณภา หาคำ นวส.ชำนาญการ นางจิตตาภัทร์ คำหล้า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช และนายอำนาจ นครไชย์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยให้บริการแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช แก่เกษตรกร จำนวน ๒๘๐ ราย

3.นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย มอบหมายให้ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยณรงค์ ศรีลาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดการอบรมเกษตรกร เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อน ศพก. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) อำเภอยางชุมน้อย หมู่5 บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

4.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนิกร ลาภเจือจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศิวิไล โมงขุนทด นวส.ชำนาญการ นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ด้านการเกษตร บริการน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 150 คน ณ วัดบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางชัชชญา จันทะกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเษตร และนายมนัส ทองชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 และในการนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ อกมระดับอำเภอเพื่อให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560 อีกด้วย

6.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 2560 กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นายสุพัฒชัย นาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
*
*^***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นวส.ชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com