วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน 27 มีนาคม 2560
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมการจัดงานเทศกาล เงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
การจัดงานเทศกาล เงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ในปีนี้ จะเน้นการจัดนิทัศการแบบมีชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และเอกชน มีการประกวดผลไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และสัตว์อีกมากมาย ที่สำคัญ มีการจำหน่ายทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูง ระดับ Premium ซึ่งในปีนี้ จะมีทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูง ระดับ Premium จำหน่าย 15,000 ลูก และมีผลไม้จำหน่ายตลอดทั้ง 10 วัน

2. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประชุมการวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามที่นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น จึงเน้นยำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นความ รวดเร็ว ถูกต้อง สำเร็จ และเป็นธรรม

3. นายสมยนต์ บุญลี เกษตรอำเภอวังหิน ร่วมกับบริษัทโรงสีไฟเจียเม้ง ประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบแปลงใหญ่

4. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายมงคลชัย ชุมโทโล่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลพราน ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนและประสานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนลุงฟอง บ้านซำบันได ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสถานการณ์การผลิตทุเรียนในขณะนี้ติดผลดีมากคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และคาดว่าผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2560

5. นายเจริญ โมงขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางปรียาวรรณ ยวนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนางสาวพัชรา เข็ญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ออกติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ณ แปลงนางอนงค์ ไชยสิทธิ์ บ้านหนองยาว ต.สุขสวัสดิ์ พบว่าเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนเป็นปลูกพืชผัก หลากหลายชนิด สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง

6. นายเจริญ โมงขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาการราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นายจันทร์ ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฦิบัติงาน" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของพนักงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

7. นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลผือใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ออกติดตามนิเทศ/เยี่ยมเยียน (นางสาวปวีณา แสงปาก ๑๗ บ้านโชคอุดม หมู่ ๑๑ ตำบลผือใหญ่) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า ข้าวโพดหวาน ผักบุ้งจีน ผักชีหอม และเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เป็นต้น


***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นวส.ชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com