วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรุปข่าวรอบสรุปข่าวรอบวัน 3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษวัน 3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

1.นางทักษิณา สุกรินทร์ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลซำ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ เวชพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงระเบียบผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 1-14 ตำบลซำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และในเวลาเดียวกันนางอัจฉรา เพียงแก้ว ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลคูซอด หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบหมายให้ นางชลธร เวชพันธ์ นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสารภี ชัยชาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมจนท.สนง.เกษตรอำเภอขุนหาญ ประจำเดือนกรกฎาคม ( DM) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีหลักการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก จากต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยใช้หลักการ ทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
3.นางสาลินี ไชยปัญญา เกษตรอำเภอโนนคูณ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และประธาน ศพก.ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ
4.นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com