วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมู่บ้านศีล 5

ศรีสะเกษ  เปิดเวที่แบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง

วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น.ที่วัดดงก้าวกัลยาราม  บ้านคลีกลี้ง  ตำบลคลีกลี้ง  อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  นายตรีเพชร  หารชัย  ครูของแผ่นดิน  ได้เป็นประธานในการเปิดเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
          นายสุวิทย์ สมบัติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ได้กล่าวเปิดเวทีว่า โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง นอกจากจะเป็นโครงกาสืบทอดพรพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยไดจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าทุกวันพระ ถ้าวันพระใดตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อยมาจัดในวันศุกร์ ได้แบ่งนักเรียนออกมารับผิดชอบเป็นสายชั้น ถ้าอยากให้พระคุณเจ้าให้คุณธรรมเรื่องใดก็จะประสานกับพระคุณเจ้าให้สัมโมทนียกถาในเรื่องนั้นๆ 
          นายเสถียร. พันธ์งาม ผอ.โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กล่าวว่า เมื่อสมัยที่พวกเราเรียนครู  ป.กศ. พ่อครูแม่ครูจะบอกเราว่าหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเจริญงอกงาม  ดังนั้นโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียงจึงเป็นวิชาหนึ่งที่โรงเรียนบูรณาการให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรม 
          นายสัมพันธ์. ไทยสรวง ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธร ได้กล่าวว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ศก.๑ โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำให้ตนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล OBEC Award ระดับชาติ เพราะนอกจากได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยแล้วยังได้ส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าไม้ไผ่ ได้จำหน่าย ในราคาใบละ ๔๐ บาท ปัจจุบันราคาใบละ ๘๐ บาท และยังมีโอกาสนำผลงานไปจัดนิทรรศการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสองท่านและ รองเลขาฯสพฐ. รวมสามครั้งด้วยกัน 
        จากพลัง “บวร” ที่เราขับเคลื่อนมาจึงทำให้พระคุณเจ้านำชุมชนทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อนำเงินมาจ้างครูได้ครบชั้น เมื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่จบ ป.๖ นักเรียนสามารถสอบเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทุกคน ผลการสอบโอเน็ตได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมก็นำโครงการมาขับเคลื่อนต่อ ข้าวสารอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรพระคุณเจ้าก็มอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนก็นำไปสนับสนุนโครงการสานฝันสร้างนักกีฬาตะกร้อมุ่งสู่ทีมชาติ 
         พระอาจารย์จรัญ อนงฺคาโน ได้กล่าวสัมโมทนียกถาความว่าง ขออนุโมทนากับครูอาจารย์ทุกท่านที่สละความสุขส่วนตนในวันหยุดมาร่วมแบ่งปันแระสบการณ์ในวันนี้ ครูคือแม่แบบของสังคม ถ้าแม่แบบดี ผลผลิตที่ออกมาก็ย่อมดี เปรียบเหมือนพิมพ์หล่อพระ ถ้าแบบพิมพ์ดี พระปฎิมาก็ออกมาสวยเช่นกัน โครงการทุกโครงการดีทั้งหมด แต่ทั้งนี้อยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะนำสู่การปฏิบัติเช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ ชื่อโครงการดีมาก  แต่บางแห่งเมาทั้งนักกีฬา กรรมการ และผู้ชม ชนะหรือแพ้ก็เมาต่ออีก ส่วนพระอาจารย์จรัญก็มีโครงการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการวัยใสใส่บาตรก่อนไปโรงเรียน โครงการพุทธบุตรโครงการกองทุนเพื่อนักเรียนทำความดี เป็นต้น
          นายสุพิชย์ แดงบุญเรือง ครูของแผ่นดินกล่าวว่า การแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากวัดดงก้าวกัลยารามที่ให้สถานที่และอาหาร จึงขออนุโมทนาาธุกับเจ้าภาพจากทุกภาคส่วน

ข้อต่างในข้อเหมืนของโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
-ครูนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล  ๕ ทุกคน
-โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ”บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน(เพื่อนเคารพเพื่อน,น้องเคารพพี่และศิษย์เคารพครู)
-โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนเห็นสมควร
-นำภัตตาหารไปถวายเพลอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
-ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง
-น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทันศ์ที่ว่าสวนครัว,รั้วกินได้,กล้วยหนึ่งหน่อ,ไผ่หนึ่งก่อ,มะละกอหนึ่งต้น  เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com