วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กูปรี อันตราย แจกทุนเรียนโท Sport Management (PR) for sisaket fc


จาก: WANTED MAGAZINE <wanted_mag@hotmail.com>
วันที่: 25 กรกฎาคม 2554, 12:44

 
มอบทุกโอกาส แห่งการเรียนรู้ และสร้างบุคลากรด้านกีฬา
ทุนเรียนโท Sport Manangement

โอกาส + ทำงาน + รับใช้บ้านเกิด
 
สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี มอบทุนเรียนต่อ ปริญญาโท
ด้าน Sport Mangament ในประเทศ
 
        สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี มอบทุน เรียนต่อปริญญาโทหลักสูตร M.B.A (Sports Management)
ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิชาโดยบูรณาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการกีฬาเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ผู้
ที่มีความรู้ในระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการการกีฬาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ


ด้านธุรกิจการกีฬาให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัยมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และภาคภูมิใจต่อไป

        ทั้งนี้การสร้างรายได้จากกีฬาจนกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกิด

จากการ "วางโมเดล" เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในจังหวัด
ไม่ว่าจะการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอาชีพ  กองเชียร์ ฯลฯ นั่นคือ การแปลงกีฬาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่

กี่คน ให้กลายเป็น "กีฬามหาชน" ที่คนครึ่งค่อนประเทศ "อินน์" ไปกับเกม ! ก่อนจะต่อยอดไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก

มากมาย กลายเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในที่สุด โดยเริ่มต้นสร้างแนวร่วมมหาชนจากเกมในระดับท้องถิ่น ก่อนจะ

ขยับมาสู่เกมระดับประเทศ ในลักษณะของการตามเชียร์ทีมในดวงใจ   

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทักษะและความชำนาญด้านบริหารจัดการการกีฬาเพื่อรับใช้
....สังคมและพัฒนาประเทศ

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใน สาขาวิชาการจัดการการกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
....ด้านธุรกิจการกีฬา
3. เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาอื่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
....มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย

- ชาย/หญิง ที่มีภูิมิลำเนาในจังหวัดศรีสะเกษ

- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ระดับเีกียรตินิยม อันดับ 1,2,3

- มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่สมัคร

  

เงื่อนไขการรับทุน

- ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ต่อ สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทยเอฟซี โดยดาวน์โหลด

หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ www.sisaketfc.com หรือสำนักงาน สโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี

- ผู้ขอรับทุนต้องทำแผนการจัดการ (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งเป้าหมายที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเพื่อพิจารณาต่อคณะ

กรรมการ

-  การขอรับทุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายการที่ได้ทุนจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว

-  ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับคณะกรรมการ  ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดภายใน30  วัน  นับแต่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ

- ผู้ได้รับทุนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือลูกจ้างของรัฐ  ต้องได้รับอนุญาตการรับทุน และการศึกษาต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดเป็นหนังสือ

- ผู้รับทุนจะต้องกลับมาเข้ารับการทำงาน กับทางสโมสรหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสโมสรให้มากที่สุด

 

การยื่นขอรับทุน

การขอรับทุนการศึกษา  ให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสโมสรศรีสะเกษเมืองไทยเอฟซี  โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ใช้กระดาษธรรมดาปริ้นส์สี)
 2. สูติบัตร / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองผลการศึกษา
 5. หนังสือรับรองการทำงาน

 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ สโมสรศรีสะเกษ เมืองไทยเอฟซี โทร.045-643-888 หรือดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ www.sisaketfc.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com